CONTACT / JOBS

Hangzhou Dinghui Fashion Co., Ltd.
Euro America Center, 5F, Room C501-C503
18 Jiaogong Road, Hangzhou, China

T +86 571-8810-2102/571-8810-2099
F +86 571-8810-2081
Email contact@dinghui.com.cn

Image 02 Image 03